ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

28
Aug2017
Counseling seminar for our staffs - 2018

Counseling seminar for our staffs - 2018

2018/09/25 அன்று வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்தில் உத்தியாகத்தர்களுக்கான ...

Scroll To Top