අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017
Counseling seminar for our staffs - 2018

Counseling seminar for our staffs - 2018

2018/09/25 அன்று வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்தில் உத்தியாகத்தர்களுக்கான ...

28
අගෝ2017
சர்வதேச சிறுவர்,முதியோர் தினம் 2018

சர்வதேச சிறுவர்,முதியோர் தினம் 2018

வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்தில் 11 /10 /2018...

28
අගෝ2017
 அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கான சிங்கள மொழித்திறன் விருத்தி வகுப்பு 2018

அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கான சிங்கள மொழித்திறன் விருத்தி வகுப்பு 2018

வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான சிங்கள பயிற்சி...

28
අගෝ2017
சர்வதேச புகைத்தல் மது ஒழிப்பு தினம்-2018

சர்வதேச புகைத்தல் மது ஒழிப்பு தினம்-2018

வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலகத்தினால் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச...

26
අප්‍රේ2017
GN Office Performance

GN Office Performance

GN Office Performance Competition 2012 - Gampaha...

26
අප්‍රේ2017
District Skills Development Unit

District Skills Development Unit

Computer Basic Skill Program will be Unit...

26
අප්‍රේ2017
District Skills Development Unit

District Skills Development Unit

Computer Basic Skill Program will be Unit...

26
අප්‍රේ2017
GN Office Performance

GN Office Performance

GN Office Performance Competition 2012 - Gampaha...

Scroll To Top